WelcomeVälkommenProgramVenueParticipantsContacts

Filosofiska instutitionen

Historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala universitet

Juridiska institutionen vid Stockholms universitet


Vetenskapsrådet


Stockholms universitet

Justitierådet
Edvard Cassels stiftelse
SNEF
Välkommen

Unionsmedborgarskapet har beskrivits som världens första postnationella medborgarskap trots att det är ett komplement till och helt baseras på de nationella medborgarskapen i EU-länderna. Unionsmedborgaren tillerkänns en rad rättigheter, som över åren utökats, förändrats och omtolkats.

Konferensen utvärderar hur unionsmedborgarskapet utvecklats på grundval av en hypotes om hur medborgarskap tolkas rättsligt, politiskt och socialt. Hänsyn tas till dess motsatsförhållande - utanförskap - i olika bemärkelser. Medborgare är ett begrepp som kan ställas i motsats till olika saker: marginaliserad person, undersåte, främling, statslös är några av medborgarskapets baksidor. Man kan genom dessa motsatsförhållanden särskilja olika former av exkludering: socialt utanförskap; politiskt utanförskap; rättsligt utanförskap.

Betydelserna av begreppet medborgarskap blandas ofta ihop. Pendlandet mellan olika medborgarskapsmodeller utgör en möjlig konfliktkälla. Det finns en risk att man använder sig av rättsliga redskap som uppkommit för att lösa helt andra typer av problem.

Konferensen är utformad för att peka på tidigare outforskad växelverkan mellan dessa olika dimensioner för att belysa hur den rättsliga samhörigheten inom EU påverkar den folkrättsliga och den statsrättsliga dimensionen av medborgarrätten. Därmed kastas nytt ljus på en rad grundläggande antaganden som rör relationen mellan stat och individ.

Genom att anlägga ett tvärvetenskapligt perspektiv på medborgarskapet, kan konferensen fylla en lucka som tidigare forskning har lämnat öppen, bidra genom att klargöra missuppfattningar som ibland präglar debatten, och ge en helhetsbild av en status som är av vikt i samtiden för alla som befinner sig inom EU.